Základné informácie o registri správcov alternatívnych investičných fondov

Register správcov alternatívnych investičných fondov obsahuje registrované osoby podľa § 31b zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Registrácia sa vykonáva prostredníctvom registračného formulára a je spojená s poplatkom za úkon Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu. Registrovať možno len osobu, na ktorú sa vzťahuje výnimka podľa § 31a ods. 1 zákona.